Prístrešok Vrakuňa – odstránenie havarijného stavu

Investor:                                          Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                 realizačný projekt
Miesto stavby:                                Ihličnatá 7, 821 07 Bratislava


Charakteristika projektu

Návrh nadväzuje na predchádzajúce statické posúdenie existujúceho stavu oceľovej strešnej konštrukcie. Hlavným predmetom projektu je výmena zvislých nosných oceľových stĺpov za murované steny. Pôvodné zvislé konštrukcie prístrešku sa nachádzajú v havarijnom stave. Oceľové stĺpy boli kvôli nedostatočnej svetlej výške nadstavované. V miestach stykov pôvodných stĺpov a nadstavovaných častí vznikli vplyvom straty stability stĺpov, resp. nárazom vozidiel deformácie, ktoré ohrozujú stabilitu celého objektu. Projekt uvažuje so zachovaním pôvodnej oceľovej strešnej konštrukcie. S podmienkou dodržania predpísaných sanačných úprav vyplynula strešná konštrukcia z predchádzajúceho statického posudku ako vyhovujúca.

Celkovú vodorovnú tuhosť prístrešku zabezpečuje sústava železobetónových vencov a stĺpov v rovine nových murovaných stien. Železobetónový veniec sa navrhuje v dvoch výškových úrovniach, s hornými hranami na kótach +2,500 a +4,250. Vence sú na koncoch priečnych stien (modulová os H) vzájomne prepojené železobetónovými stĺpmi. Je tak zabezpečené ich spolupôsobenie pri prenose vodorovného zaťaženia vetrom do zadnej, pozdĺžnej steny (os A).

Ochranné nátery aplikované na očistené povrchy existujúcich strešných nosných oceľových prvkov:
– 1 x Ferro Color P, hrúbka 15–20 mm (základná polyuretánová penetračná farba – impregnačný náter pri sanácii kovových konštrukcií)
– 1 x U 2061 Chemopur G, hrúbka 40-60 mm (základná polyuretánová farba)
– 1-2x U 2081 Chemopur E, hrúbka 30-40 mm pre jeden náter (polyuretánový email)

Požiadavky na stavebné materiály:
Konštrukcia prístrešku je podľa STN EN 1992-1-1 klasifikovaná do nasledujúcich tried prostredia:
– prostredie XD3 (korózia vyvolaná chloridmi)
– prostredie XF4 (povrchy vystavené zmrazovaniu a kontaktu s rozmrazovacími soľami)
Minimálna nominálna hodnota krytia betonárskej výstuže betónom:
cnom = cmin,dur + dcdev = 40 mm + 10 mm = 50 mm
Minimálna pevnostná trieda betónu: C30/37