Spoločenská miestnosť (telocvičňa) Rohožník

Generálny projektant:                   Ing. Stanislav Sýkora, autorizovaný stavebný inžinier
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto stavby:                                 obec Rohožník, okres Malacky


Charakteristika projektu

Projekt rieši novostavbu spoločenskej miestnosti pri objekte materskej škôlky v Rohožníku. Miestnosť má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 18,5 x 12,2 m. Svetlá výška miestnosti predstavuje 4,0 m, výška hrebeňa strechy je 7,0 m. Strešnú konštrukciu tvoria drevené väzníky s osovou vzdialenosťou 1,2 m, ktoré sú navrhované a dodávané spoločnosťou Kontrakting Žilina.

Technické riešenie

Nosný systém objektu reprezentuje súbor železobetónových stĺpov a vencov (rámová konštrukcia) s výplňovým murivom.
Zvislé nosné konštrukcie predstavujú železobetónové piliere po obvode objektu:
– piliere S1 s prierezom 400 x 300 mm – sú umiestnené v stenách pozdĺžnom smere objektu, osová vzdialenosť pilierov je 4,525 m (celkom 6 ks),
– piliere S2 s prierezom 300 x 300 mm – sú umiestnené v rohoch objektu a v stenách v priečnom smere, osová vzdialenosť je 3,93 m (celkom 8 ks).
Piliere S2 v štítových stenách sú prepojené s ukončovacím vencom V-02.

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú monolitické železobetónové vence (V01 a V02), preklady nad okennými a dvernými otvormi a montovaný vložkový strop PREMACO nad technickým vybavením spoločenskej miestnosti.

Základové konštrukcie navrhovaného objektu predstavujú:
– základové pätky (ZP01 – ZP04 vystužené, ZP05 nevystužené)
– základové steny na pätkách
– základové nosníky N01 a N02 pod výplňovým murivom.
V modulových osiach A (v pozdĺžnom smere) a 1 (v priečnom smere) susedí navrhovaný objekt s existujúcou komunikačnou chodbou. Hĺbka základovej škáry pätiek je zhodná s hĺbkou založenia susedných priestorov, t.j. na kóte -2,300. Na pätkách sú navrhované monolitické železobetónové steny (hr. 350 mm a 450 mm), ktorými sa prenáša zaťaženie z hornej stavby. Základové pätky sú pod obvodovými stenami vzájomne prepojené základovými nosníkmi (prierez 700 x 300 mm) s hornou hranou na kóte -0,300.

Použité materiály:
– Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
– Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
– Betonárska oceľ triedy B500 B
– Murivo z tvárnic Ytong Lambda YQ hr. 375 mm pevnosti v tlaku 2,2 MPa
– Malta pre tenké škáry Ytong pevnosti v tlaku 5,0 MPa
– Typové stropné nosníky PREMACO N-300 (18 ks)
– Stropné vložky a debniace platne PREMACO