Športová hala Hrubá Borša

Generálny projektant:                   Ing. arch. Jaromír Krobot
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                 projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                Hrubá Borša, okres Senec


Charakteristika objektu

Objekt je riešený ako oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 21,7 x 16,8 m, s výškou 7,12 m ako samostatný dilatačný celok. V interiéri sa nachádza 1 bedmintonový a 1 squashový kurt. Časť haly obsahuje medzistrop, ktorý bude využitý ako fitness centrum. Konštrukcia medzistropu sa navrhuje ako železobetónová stropná doska hr. 150 mm realizovaná pomocou filigránových panelov (50mm filigrán + 100mm zálievka). Filigrány sa ukladajú na hornú pásnicu oceľových stropných nosníkov (HEB260). Strecha sa navrhuje ako plochá, s jednostranným sklonom 2,05°.

Založenie objektu

Správa z inžiniersko-geologického prieskumu záujmového územia poukazuje na výskyt nevhodných, málo únosných vrstiev podložia do hĺbky -2,0 m pod povrchom terénu (navážky do hĺbky -1,4m, íly F6-CI do hĺbky -2,0m). Vzhľadom na túto skutočnosť plošné založenie na pätkách nie je vyhovujúce. Definitívny návrh založenia objektu sa uvažuje na veľkopriemerových pilótach s priemerom 920 mm s dĺžkou 2,0 m (úroveň hlavy pilóty na kóte -0,620 , päta pilóty -2,620).