Objekt na prechodné ubytovanie – Jabloňovce

Generálny projektant: TEAM „T“ s r.o. (Ing. arch. Vladimír Talaš)
Projektant statiky: Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky: Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie: stavebné povolenie a realizačný projekt
Miesto stavby: Horné Jabloňovce (okres Levice)

 


Charakteristika projektu

Projekt rieši prístavbu k pôvodnému hospodárskemu objektu, ktorý sa nachádza na pozemku vedľa rodinného domu investora. Objektu bude slúžiť na prechodné ubytovanie osôb.
Predmetom prístavby je:

 • prístavba dvoch miestností 1. nadzemného podlažia,
 • realizácia nového železobetónového stropu nad 1. podlažím v pôvodnom objekte a v prístavbe,
 • realizácia novej strešnej konštrukcie – sedlová strecha (drevený hambálkový krov).

Technické riešenie objektu

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú:

 • nová stropná doska nad 1.NP: doska sa navrhuje v dvoch hrúbkach, v poli so schodiskom sa nachádza doska D101 hrúbky 200 mm, v ostatných poliach dosky D102, D103 hrúbky 160 mm. Nová stropná konštrukcia preklenuje existujúce nosné steny pôvodného objektu a steny pristavovanej časti objektu.
 • vence a preklady v úrovni stropnej dosky: železobetónový monolitický veniec po obvode rekonštruovaného objektu – V101 rozmeru 330x250mm, železobetónové monolitické vencové nosníky P101, P102 a P103 ktoré tvoria preklady nad novými, resp. existujúcimi otvormi v nosných stenách.
 • veniec v úrovni uloženia krovu: železobetónový monolitický veniec V102 rozmeru 200x250mm, ktorý prebieha po obvode celého objektu s hornou hranou na kóte +3,680. Veniec preberá horizontálne reakcie z väzieb hambálku a prenáša ich pomocou ŽB stĺpikov do roviny stropnej konštrukcie.
 • nový dverný otvor v existujúcej stene pri schodisku: pre vyrezaním otvoru z oboch strán vložiť a zabetónovať do obvodovej steny 2xUPE100.

Pôvodné zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria steny z plynosilikátových tvárnic hrúbky 300mm. Zvislé steny vínnej pivnice sú zrealizované z plnej pálenej tehly.

Nové zvislé konštrukcie predstavujú murované nosné steny z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 300mm. Pevnosť murovacích prvkov 4,2 MPa, pevnosť malty pre tenké škáry 5,0 MPa. V západnej časti pristavovaného objektu je navrhovaná železobetónová monolitická stena, ktorá prenáša horizontálny tlak zeminy. Železobetónová stena bude realizovaná z betónu triedy C25/30 (STN EN 206-1) do debniacich tvárnic hrúbky 250 mm s dodržaním minimálnej nominálnej hodnoty krytia betonárskej výstuže betónom cnom = 25 mm.

Nová strešná konštrukcia objektu je navrhovaná ako drevená, sedlová. Konštrukciu charakteristickej priečnej väzby krovu tvorí drevený hambálok s rozpätím 11,10 m. Prenos vodorovných síl v podperách hambálku do železobetónových vencov je zabezpečený pomocou oceľových prvkov Sparrenhalter SHB80. Železobetónové obvodové vence sú zmonolitnené s horizontálne tuhou stropnou konštrukciou pomocou sústavy železobetónových stĺpikov. Dimenzia krokvy hambálku je 80×200 mm, dimenzia hambálkovej klieštiny 2x60x180 mm. Klieštiny sú v štvrtinách rozpätia zopnuté drevenými vložkami. Pozdĺžnu tuhosť konštrukcie krovu zabezpečujú oceľové výstužné pásy BV/ZP 60×2 mm celkovej dĺžky 72 m.

Základy pristavovanej časti objektu sú navrhované ako plošné, vo forme základových pásov hrúbky 600 mm so spodnou hranou na kóte -1,200 pod všetkými nosnými stenami.

Použité materiály

 • Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0),
 • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30,
 • Betonárska oceľ triedy B500 B,
 • Hranené rezivo – trieda C24,
 • Oceľ plochá a valcované tyče S235,
 • Pozinkované oceľové prvky na spájanie drevených konštrukcií,
 • Murivo z tehál Ytong P4-500 pevnosti v tlaku 4,2 MPa,
 • Malta pre tenké škáry pevnosti v tlaku 5,0 MPa.