Archívy autora: pollak_PETER

Rodinný dom – ul. Krajinská

Generálny projektant:       Ing. Ján Šelc
Projektant statiky:              Ing. Peter Pollák, PhD.
Stupeň dokumentácie:      realizačný projekt
Miesto stavby:                     ul. Krajinská, 821 06 Bratislava


Charakteristika objektu

Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený s pôdorysom pravouhlého tvaru s rozmermi 10,5 x 10,3 m.

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú:
– stropná doska nad 2.NP (+5,800): železobetónová stropná doska D201 sa navrhuje hrúbky 180 mm. Doska preberá zvislé reakcie zo stĺpikov krovu a prenáša ich do zvislých nosných stien. Na doske je uložená tepelná izolácia strechy,
– stropná doska nad 1.NP (+2,850): železobetónová doska D101 sa navrhuje hrúbky 200 mm vo vnútornej časti a hrúbky 150 mm ako balkónová konzola. Doska je dimenzovaná na úžitkové zaťaženie 3,0 kN/m2 – administratívne plochy,
– stropná doska nad 1.PP (-0,150): železobetónová doska D001 sa navrhuje hrúbky 160 mm a tvorí prestropenie suterénnych priestorov objektu.

Železobetónové vence a nosníky, keramické preklady:
– veniec V201 (+5,800) v úrovni stropnej dosky nad 2.NP rozmerov 450×250 mm prechádza po celom obvode objektu. Nad balkónovými dverami plynule prechádza do nosníka P201,
– veniec V202 rozmerov 250 x 250 mm tvorí vrchný lem štítových stien,
– veniec V101 (+2,850) v úrovni stropnej dosky nad 1.NP rozmerov 250 x 250 mm prechádza po celom obvode objektu. Nad väčšími stenovými otvormi prechádza veniec do nosníkov P101, P102 a P103, ktoré majú prierez 500 x 250 mm. Nad stenovými otvormi s menšími rozpätiami sú navrhnuté systémové keramické preklady Heluz (P1, P2 a P3).

Zvislé konštrukcie predstavujú murované nosné steny z keramických tvárnic Heluz Family pevnostnej triedy 10 MPa na murovaciu maltu pre tenké škáry pevnosti 10 MPa. Obvodové murivo je navrhované hrúbky 300 mm, vnútorné nosné steny hrúbky 250 mm. V suteréne sa navrhuje železobetónová stena zhotovená do debniacich tvárnic hrúbky 300 mm. Suterénna stena medzi schodiskom má hrúbku 250 mm. Vodorovnú podperu suterénnej steny predstavuje betónový poter na podlahe v suteréne, ktorý v čase zásypu stien zeminou musí dosahovať normovú 28-dňovú pevnosť.

Základy projektovaného objektu sú navrhované ako plošné, vo forme základových pásov šírky 600 mm so spodnou hranou na kóte -1,300 v nepodpivničenej časti a -3,350 v podpivničenej časti objektu. Zmena úrovne základovej škáry medzi 1.NP a 1.PP je riešená odstupňovaním (výkres tvaru základov). Pod najviac namáhanou vnútornou nosnou stenou je navrhnutý základový pás šírky 900 mm. Základové konštrukcie budú zrealizované z prostého betónu pevnostnej triedy C16/20 (STN EN 206-1).

Použité materiály
– Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
– Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
– Betonárska oceľ triedy B500 B
– Hranené rezivo – trieda C24
– Pozinkované oceľové prvky na spájanie drevených konštrukcií
– Murivo z tehál Heluz Family
– Malta pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10,0 MPa