Archív kategorií: Referencie 2016

Objekt na prechodné ubytovanie – Jabloňovce

Generálny projektant: TEAM „T“ s r.o. (Ing. arch. Vladimír Talaš)
Projektant statiky: Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky: Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie: stavebné povolenie a realizačný projekt
Miesto stavby: Horné Jabloňovce (okres Levice)

 


Charakteristika projektu

Projekt rieši prístavbu k pôvodnému hospodárskemu objektu, ktorý sa nachádza na pozemku vedľa rodinného domu investora. Objektu bude slúžiť na prechodné ubytovanie osôb.
Predmetom prístavby je:

 • prístavba dvoch miestností 1. nadzemného podlažia,
 • realizácia nového železobetónového stropu nad 1. podlažím v pôvodnom objekte a v prístavbe,
 • realizácia novej strešnej konštrukcie – sedlová strecha (drevený hambálkový krov).

Technické riešenie objektu

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú:

 • nová stropná doska nad 1.NP: doska sa navrhuje v dvoch hrúbkach, v poli so schodiskom sa nachádza doska D101 hrúbky 200 mm, v ostatných poliach dosky D102, D103 hrúbky 160 mm. Nová stropná konštrukcia preklenuje existujúce nosné steny pôvodného objektu a steny pristavovanej časti objektu.
 • vence a preklady v úrovni stropnej dosky: železobetónový monolitický veniec po obvode rekonštruovaného objektu – V101 rozmeru 330x250mm, železobetónové monolitické vencové nosníky P101, P102 a P103 ktoré tvoria preklady nad novými, resp. existujúcimi otvormi v nosných stenách.
 • veniec v úrovni uloženia krovu: železobetónový monolitický veniec V102 rozmeru 200x250mm, ktorý prebieha po obvode celého objektu s hornou hranou na kóte +3,680. Veniec preberá horizontálne reakcie z väzieb hambálku a prenáša ich pomocou ŽB stĺpikov do roviny stropnej konštrukcie.
 • nový dverný otvor v existujúcej stene pri schodisku: pre vyrezaním otvoru z oboch strán vložiť a zabetónovať do obvodovej steny 2xUPE100.

Pôvodné zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria steny z plynosilikátových tvárnic hrúbky 300mm. Zvislé steny vínnej pivnice sú zrealizované z plnej pálenej tehly.

Nové zvislé konštrukcie predstavujú murované nosné steny z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 300mm. Pevnosť murovacích prvkov 4,2 MPa, pevnosť malty pre tenké škáry 5,0 MPa. V západnej časti pristavovaného objektu je navrhovaná železobetónová monolitická stena, ktorá prenáša horizontálny tlak zeminy. Železobetónová stena bude realizovaná z betónu triedy C25/30 (STN EN 206-1) do debniacich tvárnic hrúbky 250 mm s dodržaním minimálnej nominálnej hodnoty krytia betonárskej výstuže betónom cnom = 25 mm.

Nová strešná konštrukcia objektu je navrhovaná ako drevená, sedlová. Konštrukciu charakteristickej priečnej väzby krovu tvorí drevený hambálok s rozpätím 11,10 m. Prenos vodorovných síl v podperách hambálku do železobetónových vencov je zabezpečený pomocou oceľových prvkov Sparrenhalter SHB80. Železobetónové obvodové vence sú zmonolitnené s horizontálne tuhou stropnou konštrukciou pomocou sústavy železobetónových stĺpikov. Dimenzia krokvy hambálku je 80×200 mm, dimenzia hambálkovej klieštiny 2x60x180 mm. Klieštiny sú v štvrtinách rozpätia zopnuté drevenými vložkami. Pozdĺžnu tuhosť konštrukcie krovu zabezpečujú oceľové výstužné pásy BV/ZP 60×2 mm celkovej dĺžky 72 m.

Základy pristavovanej časti objektu sú navrhované ako plošné, vo forme základových pásov hrúbky 600 mm so spodnou hranou na kóte -1,200 pod všetkými nosnými stenami.

Použité materiály

 • Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0),
 • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30,
 • Betonárska oceľ triedy B500 B,
 • Hranené rezivo – trieda C24,
 • Oceľ plochá a valcované tyče S235,
 • Pozinkované oceľové prvky na spájanie drevených konštrukcií,
 • Murivo z tehál Ytong P4-500 pevnosti v tlaku 4,2 MPa,
 • Malta pre tenké škáry pevnosti v tlaku 5,0 MPa.

STODOLA Liptovský Dvor, projekt pre stavebné povolenie

Generálny projektant:                   Ing. arch. Ivo Flimmel (adbau+ s.r.o.)
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                 Jánska dolina, Liptovský Ján


Charakteristika objektu

Objekt má dve úžitkové podlažia. Spodné podlažie je využívané ako garáž, sála s posedením a múzeum. Na hornom podlaží sa nachádza 1 bytová jednotka s technickou miestnosťou (ľavá časť objektu) a posedenie, ktoré je súčasťou hlavnej sály. Objekt má pôdorysný tvar obdĺžnika s dĺžkou 26,2 m a šírkou 10,7 m. Strecha je riešená ako šikmá sedlová, so sklonom 45° a výškou hrebeňa 8,6 m nad úrovňou terénu.

Vnútorné a obvodové nosné steny objektu sa navrhujú ako drevené stĺpikové konštrukcie so stĺpikom z reziva C24 s prierezom 80/200. Stĺpiky sú v osovej vzdialenosti 625 mm. Z vnútornej a vonkajšej strany stĺpikov sa nachádza záklop z OSB dosiek hr. 22 mm.

Centrálnu časť Stodoly tvorí otvorená hlavná sála (bez vodorovne tuhej konštrukcie medzistropu). Z hľadiska statiky predstavuje takáto konštrukcia problém kvôli spoľahlivému prenosu vodorovných účinkov zaťaženia, či už od vetra alebo vodorovné sily z hambálkového krovu pôsobiace na voľnú (vodorovne nepodoprenú) väznicu.
Prenos vodorovných účinkov zaťaženia (stáleho a premenného) je riešený dvojicou drevených tiahel v úrovni stropu nad 1. nadzemným podlažím, ktoré zmenšujú rozpätie krajných väzníc a týmpádom aj ich deformácie a namáhanie. V blízkosti konštrukcie medzistropov sú väznice podopreté pomocou drevených vzpier, resp. tiahel (pozri pôdorys stropov).

Spoločenská miestnosť (telocvičňa) Rohožník

Generálny projektant:                   Ing. Stanislav Sýkora, autorizovaný stavebný inžinier
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto stavby:                                 obec Rohožník, okres Malacky


Charakteristika projektu

Projekt rieši novostavbu spoločenskej miestnosti pri objekte materskej škôlky v Rohožníku. Miestnosť má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 18,5 x 12,2 m. Svetlá výška miestnosti predstavuje 4,0 m, výška hrebeňa strechy je 7,0 m. Strešnú konštrukciu tvoria drevené väzníky s osovou vzdialenosťou 1,2 m, ktoré sú navrhované a dodávané spoločnosťou Kontrakting Žilina.

Technické riešenie

Nosný systém objektu reprezentuje súbor železobetónových stĺpov a vencov (rámová konštrukcia) s výplňovým murivom.
Zvislé nosné konštrukcie predstavujú železobetónové piliere po obvode objektu:
– piliere S1 s prierezom 400 x 300 mm – sú umiestnené v stenách pozdĺžnom smere objektu, osová vzdialenosť pilierov je 4,525 m (celkom 6 ks),
– piliere S2 s prierezom 300 x 300 mm – sú umiestnené v rohoch objektu a v stenách v priečnom smere, osová vzdialenosť je 3,93 m (celkom 8 ks).
Piliere S2 v štítových stenách sú prepojené s ukončovacím vencom V-02.

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú monolitické železobetónové vence (V01 a V02), preklady nad okennými a dvernými otvormi a montovaný vložkový strop PREMACO nad technickým vybavením spoločenskej miestnosti.

Základové konštrukcie navrhovaného objektu predstavujú:
– základové pätky (ZP01 – ZP04 vystužené, ZP05 nevystužené)
– základové steny na pätkách
– základové nosníky N01 a N02 pod výplňovým murivom.
V modulových osiach A (v pozdĺžnom smere) a 1 (v priečnom smere) susedí navrhovaný objekt s existujúcou komunikačnou chodbou. Hĺbka základovej škáry pätiek je zhodná s hĺbkou založenia susedných priestorov, t.j. na kóte -2,300. Na pätkách sú navrhované monolitické železobetónové steny (hr. 350 mm a 450 mm), ktorými sa prenáša zaťaženie z hornej stavby. Základové pätky sú pod obvodovými stenami vzájomne prepojené základovými nosníkmi (prierez 700 x 300 mm) s hornou hranou na kóte -0,300.

Použité materiály:
– Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
– Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
– Betonárska oceľ triedy B500 B
– Murivo z tvárnic Ytong Lambda YQ hr. 375 mm pevnosti v tlaku 2,2 MPa
– Malta pre tenké škáry Ytong pevnosti v tlaku 5,0 MPa
– Typové stropné nosníky PREMACO N-300 (18 ks)
– Stropné vložky a debniace platne PREMACO

Prístrešok Vrakuňa – odstránenie havarijného stavu

Investor:                                          Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                 realizačný projekt
Miesto stavby:                                Ihličnatá 7, 821 07 Bratislava


Charakteristika projektu

Návrh nadväzuje na predchádzajúce statické posúdenie existujúceho stavu oceľovej strešnej konštrukcie. Hlavným predmetom projektu je výmena zvislých nosných oceľových stĺpov za murované steny. Pôvodné zvislé konštrukcie prístrešku sa nachádzajú v havarijnom stave. Oceľové stĺpy boli kvôli nedostatočnej svetlej výške nadstavované. V miestach stykov pôvodných stĺpov a nadstavovaných častí vznikli vplyvom straty stability stĺpov, resp. nárazom vozidiel deformácie, ktoré ohrozujú stabilitu celého objektu. Projekt uvažuje so zachovaním pôvodnej oceľovej strešnej konštrukcie. S podmienkou dodržania predpísaných sanačných úprav vyplynula strešná konštrukcia z predchádzajúceho statického posudku ako vyhovujúca.

Celkovú vodorovnú tuhosť prístrešku zabezpečuje sústava železobetónových vencov a stĺpov v rovine nových murovaných stien. Železobetónový veniec sa navrhuje v dvoch výškových úrovniach, s hornými hranami na kótach +2,500 a +4,250. Vence sú na koncoch priečnych stien (modulová os H) vzájomne prepojené železobetónovými stĺpmi. Je tak zabezpečené ich spolupôsobenie pri prenose vodorovného zaťaženia vetrom do zadnej, pozdĺžnej steny (os A).

Ochranné nátery aplikované na očistené povrchy existujúcich strešných nosných oceľových prvkov:
– 1 x Ferro Color P, hrúbka 15–20 mm (základná polyuretánová penetračná farba – impregnačný náter pri sanácii kovových konštrukcií)
– 1 x U 2061 Chemopur G, hrúbka 40-60 mm (základná polyuretánová farba)
– 1-2x U 2081 Chemopur E, hrúbka 30-40 mm pre jeden náter (polyuretánový email)

Požiadavky na stavebné materiály:
Konštrukcia prístrešku je podľa STN EN 1992-1-1 klasifikovaná do nasledujúcich tried prostredia:
– prostredie XD3 (korózia vyvolaná chloridmi)
– prostredie XF4 (povrchy vystavené zmrazovaniu a kontaktu s rozmrazovacími soľami)
Minimálna nominálna hodnota krytia betonárskej výstuže betónom:
cnom = cmin,dur + dcdev = 40 mm + 10 mm = 50 mm
Minimálna pevnostná trieda betónu: C30/37

Športová hala Hrubá Borša

Generálny projektant:                   Ing. arch. Jaromír Krobot
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                 projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                Hrubá Borša, okres Senec


Charakteristika objektu

Objekt je riešený ako oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 21,7 x 16,8 m, s výškou 7,12 m ako samostatný dilatačný celok. V interiéri sa nachádza 1 bedmintonový a 1 squashový kurt. Časť haly obsahuje medzistrop, ktorý bude využitý ako fitness centrum. Konštrukcia medzistropu sa navrhuje ako železobetónová stropná doska hr. 150 mm realizovaná pomocou filigránových panelov (50mm filigrán + 100mm zálievka). Filigrány sa ukladajú na hornú pásnicu oceľových stropných nosníkov (HEB260). Strecha sa navrhuje ako plochá, s jednostranným sklonom 2,05°.

Založenie objektu

Správa z inžiniersko-geologického prieskumu záujmového územia poukazuje na výskyt nevhodných, málo únosných vrstiev podložia do hĺbky -2,0 m pod povrchom terénu (navážky do hĺbky -1,4m, íly F6-CI do hĺbky -2,0m). Vzhľadom na túto skutočnosť plošné založenie na pätkách nie je vyhovujúce. Definitívny návrh založenia objektu sa uvažuje na veľkopriemerových pilótach s priemerom 920 mm s dĺžkou 2,0 m (úroveň hlavy pilóty na kóte -0,620 , päta pilóty -2,620).

Rodinný dom Dlhé Diely II

Generálny projektant:                   APLAN, spol. s r.o.
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  realizačný projekt
Miesto stavby:                                Bratislava IV – Karlova Ves


Charakteristika objektu

Projekt rieši novostavbu rodinného dvojdomu v Bratislave, v mestskej časti Karlova Ves. Dvojdom je riešený ako murovaný, s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Obytná časť má pôdorysné rozmery 16,4 x 8,0 m, výška strechy nad terénom je 6,15 m. Súčasťou projektu je železobetónový suterénny vonkajší prístrešok, ktorý je riešený nezávisle od rodinného dvojdomu. Pôdorysné rozmery prístrešku sú približne 26,0 x 7,0 m.V rámci projektu sú riešené oporné železobetónové konštrukcie, ktoré zabezpečujú rozdielne výškové úrovne pozemku a okolitého terénu.

Použité materiály

 • Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
 • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
 • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) v prostredí XC4, XF1 – C 30/37
 • Betonárska oceľ triedy B500 B
 • Šmykové lišty do stropných dosiek, resp. oporných múrov – Halfen Deha HDB
 • Stykovacie lišty vkladané do debnenia stien – Halfen Deha HBT
 • Murivo z pórobetónových tvárnic P4-500 pevnosti v tlaku 4,2 MPa
 • Malta pre tenké škáry pevnosti v tlaku 5,0 MPa

Oranžéria – Apartmány na ul. Fraňa Kráľa

Generálny projektant:                   P-T spol. s r.o.
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Tomáš Duba (DuPlan, spol. s r.o.)
Stupeň dokumentácie:                 projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                ul. Fraňa Kráľa 8, 10, 14 ,Bratislava – Staré mesto


Charakteristika objektu

Projektovaný stavebný objekt D „oranžéria“ predstavuje dvojpodlažnú budovu pôdorysného tvaru „L“ s pôdorysnými rozmermi 27 x 15,5 m a výškou 7,6 m. Objekt sa nachádza na mieste bývalej nemocnice MV SR na ul. Fraňa Kráľa v Bratislave, mestská časť Staré mesto. Z pôvodných zvislých nosných konštrukcií objektu nemocnice sú zachované obvodové murované steny z plnej pálenej tehly v rámci budúcej administratívno-obytnej časti projektovaného objektu v úrovni 1. nadzemného podlažia. Ostatné pôvodné steny (vnútorné, steny v rámci haly oranžérie a všetky steny na 2. nadzemnom podlaží) a horizontálne nosné konštrukcie sú odstránené.

Zvislé nosné konštrukcie projektovaného objektu predstavujú:

 • Pôvodné murované obvodové steny v obytno-administratívnej časti objektu v úrovni 1. nadzemného podlažia.
 • Nové murované steny z muriva Porotherm Profi 30 na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi v úrovni 2. nadzemného podlažia.
 • Nová železobetónová stena hrúbky 250 mm na výšku 1. nadzemného podlažia.
 • Železobetónový stĺp ležiaci na výstupku železobetónovej steny, ktorý podopiera prievlak v úrovni strešnej dosky,
 • Sústava oceľových stĺpov (RHS 200x100x5) a pažníkov (SHS 60×5), ktoré tvoria zvislú podperu pre železobetónovú strešnú dosku D201 v rámci haly oranžérie.

Horizontálne nosné konštrukcie projektovaného objektu predstavujú:

 • Železobetónová doska nad 1. nadzemným podlažím (D101) hrúbky 250mm, ktorá je kvôli veľkému rozpätiu vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-120.
 • Železobetónová doska nad 2. nadzemným podlažím (strecha), ktorá je navrhovaná s dvoma hrúbkami:
  • doska D201 s hrúbkou 280 mm vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-160 nad halou oranžérie,
  • doska D202 s hrúbkou 250 mm vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-120 ako strecha nad administratívno-obytnou časťou objektu.
 • Železobetónový prievlak P201 s prierezom 0,3 x 0,6 m uložený na obvodovom murive a podopretý stĺpom – tvorí podperu železobetónovým doskám D201 a D202

Základové konštrukcie:

Základy sa zachovávajú pôvodné, so zosilnením v miestach s väčšou koncentráciou zaťaženia z hornej stavby. Úroveň základovej škáry obvodových múrov je na kóte -1,600. Pod novou železobetónovou stenou sa navrhuje nový vystužený základový pás šírky 1,6 m so základovou škárou na úrovni -2,000. Konštrukciu inštalačnej šachty predstavujú železobetónové steny a doska hrúbky 200 mm.

Rodinný dom – ul. Krajinská

Generálny projektant:       Ing. Ján Šelc
Projektant statiky:              Ing. Peter Pollák, PhD.
Stupeň dokumentácie:      realizačný projekt
Miesto stavby:                     ul. Krajinská, 821 06 Bratislava


Charakteristika objektu

Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený s pôdorysom pravouhlého tvaru s rozmermi 10,5 x 10,3 m.

Horizontálne nosné konštrukcie predstavujú:
– stropná doska nad 2.NP (+5,800): železobetónová stropná doska D201 sa navrhuje hrúbky 180 mm. Doska preberá zvislé reakcie zo stĺpikov krovu a prenáša ich do zvislých nosných stien. Na doske je uložená tepelná izolácia strechy,
– stropná doska nad 1.NP (+2,850): železobetónová doska D101 sa navrhuje hrúbky 200 mm vo vnútornej časti a hrúbky 150 mm ako balkónová konzola. Doska je dimenzovaná na úžitkové zaťaženie 3,0 kN/m2 – administratívne plochy,
– stropná doska nad 1.PP (-0,150): železobetónová doska D001 sa navrhuje hrúbky 160 mm a tvorí prestropenie suterénnych priestorov objektu.

Železobetónové vence a nosníky, keramické preklady:
– veniec V201 (+5,800) v úrovni stropnej dosky nad 2.NP rozmerov 450×250 mm prechádza po celom obvode objektu. Nad balkónovými dverami plynule prechádza do nosníka P201,
– veniec V202 rozmerov 250 x 250 mm tvorí vrchný lem štítových stien,
– veniec V101 (+2,850) v úrovni stropnej dosky nad 1.NP rozmerov 250 x 250 mm prechádza po celom obvode objektu. Nad väčšími stenovými otvormi prechádza veniec do nosníkov P101, P102 a P103, ktoré majú prierez 500 x 250 mm. Nad stenovými otvormi s menšími rozpätiami sú navrhnuté systémové keramické preklady Heluz (P1, P2 a P3).

Zvislé konštrukcie predstavujú murované nosné steny z keramických tvárnic Heluz Family pevnostnej triedy 10 MPa na murovaciu maltu pre tenké škáry pevnosti 10 MPa. Obvodové murivo je navrhované hrúbky 300 mm, vnútorné nosné steny hrúbky 250 mm. V suteréne sa navrhuje železobetónová stena zhotovená do debniacich tvárnic hrúbky 300 mm. Suterénna stena medzi schodiskom má hrúbku 250 mm. Vodorovnú podperu suterénnej steny predstavuje betónový poter na podlahe v suteréne, ktorý v čase zásypu stien zeminou musí dosahovať normovú 28-dňovú pevnosť.

Základy projektovaného objektu sú navrhované ako plošné, vo forme základových pásov šírky 600 mm so spodnou hranou na kóte -1,300 v nepodpivničenej časti a -3,350 v podpivničenej časti objektu. Zmena úrovne základovej škáry medzi 1.NP a 1.PP je riešená odstupňovaním (výkres tvaru základov). Pod najviac namáhanou vnútornou nosnou stenou je navrhnutý základový pás šírky 900 mm. Základové konštrukcie budú zrealizované z prostého betónu pevnostnej triedy C16/20 (STN EN 206-1).

Použité materiály
– Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
– Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
– Betonárska oceľ triedy B500 B
– Hranené rezivo – trieda C24
– Pozinkované oceľové prvky na spájanie drevených konštrukcií
– Murivo z tehál Heluz Family
– Malta pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10,0 MPa