O MNE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Od 12.12.2018: Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku a dynamiku stavieb zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov SKSI pod evidenčným číslom 6615*I3.

ODBORNÁ PRAX

Od r. 2015: Spolupráca so spoločnosťou statika.sk s.r.o. (Ing. Miroslav Dobrucký). Samostatný projektant statiky pozemných stavieb (betónové, oceľové, drevené, murované konštrukcie, geotechnické konštrukcie). Profesná spolupráca s Katedrou geotechniky STU Bratislava.

Od r. 2014: Spolupráca so spoločnosťou GEOCONSULT, spol. s r.o. Projektant geotechnických konštrukcií. Konzultačná činnosť.

VZDELANIE

r. 2013 – 2017: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor: Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (III. stupeň – PhD.),
Záverečná práca: Interakcia „horná stavba – základová konštrukcia – podložie“

r. 2011 – 2013: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor: Nosné konštrukcie stavieb (II. stupeň – Ing.), Záverečná práca: Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave.

r. 2007 – 2011: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor: Pozemné stavby a architektúra (I. stupeň – Bc.)