Bytový dom C1 – Nová Tehelňa Senec

Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Projektant statiky: Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky: Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby: Senec, časť Nová tehelňa

 

Charakteristika objektu

Objekt má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie a predstavuje jeden dilatačný celok. Podzemné podlažie slúži na parkovacie účely, nosnú konštrukciu tvorí obvodová železobetónová stena, výťahové železobetónové jadro a zvislé stĺpy. Všetky nadzemné podlažia sú obytné. Nosná konštrukcia objektu je riešená ako železobetónový skelet s výplňovým murivom. Bytový dom má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 35,7 x 16,9 m. Strecha je plochá a nachádza sa na úrovni +14,500 m nad úrovňou priľahlého terénu.

Zo statického hľadiska bol najväčší problém 5. nadzemné podlažie, ktorého nosné obvodové a vnútorné steny ležia v stredoch rozpätí stropnej dosky nad 4. podlažím. Železobetónová strecha objektu je preto kvôli minimalizácii stáleho zaťaženia riešená s hrúbkou 160 mm (posúdenie na stále zaťaženie strechy max. 250 kg/m2). Stropná doska nesúca 5. podlažie má hrúbku 250 mm. Ostatné stropné dosky sa navrhujú s hrúbkou 220 mm s vyľahčením prvkami Cobiax Slim-Line S-120 rozmiestnenými na základe posúdenia šmykovej odolnosti dosky.

Z dôvodu výskytu veľkých mocností vrstiev navážoch sa založenie objektu navrhuje na základových roštoch s hĺbkovými základmi – pilótami s priemerom 900, resp. 600 mm.

Použité materiály

Interiérové železobetónové konštrukcie:
Betón triedy C25/30  XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 podľa STN EN 206-1

Exteriérové železobetónové konštrukcie:
Betón triedy C30/37  XC4, XF1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 podľa STN EN 206-1

Železobetón základov:
Betón triedy C30/37  XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 32 – S2 podľa STN EN 206-1

Podkladový betón:
Betón triedy C12/15  XC0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 32 – S2 podľa STN EN 206-1

Oceľ betonárska:
Oceľ triedy B500 B  podľa STN EN 10027-1 (10 505-R podľa STN 73 1201)

Obvodové nosné murivo na 5. nadzemnom podlaží: Keramické tvárnice Heluz Family 30 brúsená s pevnosťou v tlaku 10 MPa na maltu Heluz SBC pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10 MPa.

Vnútorné nosné steny na 5. nadzemnom podlaží: Vápennopieskové tvárnice KM-Beta – tvárnica SENDWIX 12DF-LD hrúbky 175mm s pevnosťou v tlaku 20 MPa murovaná na maltu pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10 MPa.