STODOLA Liptovský Dvor, realizačný projekt


Generálny projektant:                   Ing. arch. Ivo Flimmel (adbau+ s.r.o.)
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                 Jánska dolina, Liptovský Ján

Stĺpiková drevená konštrukcia obvodových a vnútorných nosných stien

Hlavnými nosnými prvkami sú zvislé drevené stĺpiky z hraneného reziva (KVH) pevnostnej triedy C24 s prierezom 80/200, ktoré sú rozmiestnené v rastri 625 mm. Z vonkajšej a vnútornej strany stĺpika je OSB-3 záklop z dosiek hrúbky 22 mm. Obvodové steny sú riešené formou dielensky pripravených panelov.

Stropná konštrukcia nad garážou (podlaha obytného priestoru)

Strop je riešený ako drevený, stropnicový so stropnými nosníkmi S1, S2 a S3 s prierezom 80/240. Nosníky sú ukladané v pozdĺžnom smere objektu – na obvodovú stenu, resp. priečnu vnútornú stenu pri schodisku. V priestore garáže je v rámci stropu navrhnutý lepený nosník GL2 s prierezom 200/360 kvôli zmenšeniu rozpätia (priehybu) stropných nosníkov. Z oboch strán stropníc sa nachádza OSB-3 doska s hrúbkou 25 mm, ktorá tvorí tuhú stropnú rovinu. V miestach pomúrnic je potrebné zabezpečiť prenos vodorovných reakcií z hambálkov do stropu. Prvý stropný nosník rovnobežný s pomúrnicou je preto zdvojený a skrutkovaný k zvislým stĺpikom steny (kvôli väčšiemu počtu spojovacích prostriedkov medzi stropnicou a OSB doskou).

Drevený väzník na klieštinách zabezpečujúci vodorovnú tuhosť objektu

Kvôli spoľahlivému prenosu vodorovných účinkov zaťaženia vetrom do priečnych stien sa v úrovni klieštin navrhuje drevený väzník s rozpätím 15,65 m. Pásy väzníka (160/160) sú ukladané na klieštiny. Diagonály väzníka (160/160) sú na pásy napojené pomocou styčníkových plechov P6 a svorníkov. Väzníky sú uložené do priečnych stien pomocou koncových drevených hranolov 160/160, ktoré sú skrutkované do vodorovných prvkov stien vkladaných medzi bežné stĺpiky 80/200 do každého druhého poľa.

Oceľové tiahla ø30 v otvorenej časti objektu (sála)

V otvorenej časti objektu (sála) sa navrhuje 5 oceľových tiahel (plná tyč ø30), ktoré zabezpečujú prenos horizontálnych reakcií z krokiev hambálku. Tiahla sú do osi pomúrnic kotvené pomocou oceľových prvkov (plech P10 s navareným odrezkom rúry RO 152,4×10) s kontraplatňou. Tiahla sú opatrené rektifikačnou maticou M30. Tyčové tiahla sú zavesené do úrovne klieštin dvoma oceľovými lanovými závesmi ø8.

Konštrukcia krovu

Typická priečna väzba nosnej konštrukcie krovu je navrhnutá ako hambálok s krokvami K1 (100/180) a klieštinami KL1 (2×60/160). Rozpätie hambálku je 10,0 m. Klieština je navrhovaná ako tlačený členený prút s drevenými vložkami v štvrtinách jej rozpätia. Vodorovné reakcie z priečnych väzieb hambálku sú prenášané oceľovými kotevnými prvkami z oboch strán krokiev do pomúrnice a následne do tuhej stropnej roviny. V mieste otvorenej sály je kvôli prenosu vodorovných účinkov zaťaženia vplyvom reakcií z hambálku, resp. vplyvom vetra navrhnutý systém oceľových tiahel kotvených do osi pomúrnic. V miestach pripojenia tiahel (na oboch stranách sály) je pomúrnica realizovaná z jedného kusu. Na hornej hrane krokiev sa nachádza plný záklop z dosiek OSB-3 hrúbky 25 mm, ktorý vytvára tuhé strešné roviny. Do strechy sú opierané vnútorné steny 2.NP, resp. vonkajšie obvodové štítové steny.

Drevené konštrukcie krovu z hraneného reziva (KVH) sú triedy C24.
Drevené konštrukcie krovu z lepeného lamelového dreva sú triedy GL 32h.
Konštrukčná oceľ triedy S235.