Archív kategorií: Referencie 2017

STODOLA Liptovský Dvor, realizačný projekt


Generálny projektant:                   Ing. arch. Ivo Flimmel (adbau+ s.r.o.)
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                 Jánska dolina, Liptovský Ján

Stĺpiková drevená konštrukcia obvodových a vnútorných nosných stien

Hlavnými nosnými prvkami sú zvislé drevené stĺpiky z hraneného reziva (KVH) pevnostnej triedy C24 s prierezom 80/200, ktoré sú rozmiestnené v rastri 625 mm. Z vonkajšej a vnútornej strany stĺpika je OSB-3 záklop z dosiek hrúbky 22 mm. Obvodové steny sú riešené formou dielensky pripravených panelov.

Stropná konštrukcia nad garážou (podlaha obytného priestoru)

Strop je riešený ako drevený, stropnicový so stropnými nosníkmi S1, S2 a S3 s prierezom 80/240. Nosníky sú ukladané v pozdĺžnom smere objektu – na obvodovú stenu, resp. priečnu vnútornú stenu pri schodisku. V priestore garáže je v rámci stropu navrhnutý lepený nosník GL2 s prierezom 200/360 kvôli zmenšeniu rozpätia (priehybu) stropných nosníkov. Z oboch strán stropníc sa nachádza OSB-3 doska s hrúbkou 25 mm, ktorá tvorí tuhú stropnú rovinu. V miestach pomúrnic je potrebné zabezpečiť prenos vodorovných reakcií z hambálkov do stropu. Prvý stropný nosník rovnobežný s pomúrnicou je preto zdvojený a skrutkovaný k zvislým stĺpikom steny (kvôli väčšiemu počtu spojovacích prostriedkov medzi stropnicou a OSB doskou).

Drevený väzník na klieštinách zabezpečujúci vodorovnú tuhosť objektu

Kvôli spoľahlivému prenosu vodorovných účinkov zaťaženia vetrom do priečnych stien sa v úrovni klieštin navrhuje drevený väzník s rozpätím 15,65 m. Pásy väzníka (160/160) sú ukladané na klieštiny. Diagonály väzníka (160/160) sú na pásy napojené pomocou styčníkových plechov P6 a svorníkov. Väzníky sú uložené do priečnych stien pomocou koncových drevených hranolov 160/160, ktoré sú skrutkované do vodorovných prvkov stien vkladaných medzi bežné stĺpiky 80/200 do každého druhého poľa.

Oceľové tiahla ø30 v otvorenej časti objektu (sála)

V otvorenej časti objektu (sála) sa navrhuje 5 oceľových tiahel (plná tyč ø30), ktoré zabezpečujú prenos horizontálnych reakcií z krokiev hambálku. Tiahla sú do osi pomúrnic kotvené pomocou oceľových prvkov (plech P10 s navareným odrezkom rúry RO 152,4×10) s kontraplatňou. Tiahla sú opatrené rektifikačnou maticou M30. Tyčové tiahla sú zavesené do úrovne klieštin dvoma oceľovými lanovými závesmi ø8.

Konštrukcia krovu

Typická priečna väzba nosnej konštrukcie krovu je navrhnutá ako hambálok s krokvami K1 (100/180) a klieštinami KL1 (2×60/160). Rozpätie hambálku je 10,0 m. Klieština je navrhovaná ako tlačený členený prút s drevenými vložkami v štvrtinách jej rozpätia. Vodorovné reakcie z priečnych väzieb hambálku sú prenášané oceľovými kotevnými prvkami z oboch strán krokiev do pomúrnice a následne do tuhej stropnej roviny. V mieste otvorenej sály je kvôli prenosu vodorovných účinkov zaťaženia vplyvom reakcií z hambálku, resp. vplyvom vetra navrhnutý systém oceľových tiahel kotvených do osi pomúrnic. V miestach pripojenia tiahel (na oboch stranách sály) je pomúrnica realizovaná z jedného kusu. Na hornej hrane krokiev sa nachádza plný záklop z dosiek OSB-3 hrúbky 25 mm, ktorý vytvára tuhé strešné roviny. Do strechy sú opierané vnútorné steny 2.NP, resp. vonkajšie obvodové štítové steny.

Drevené konštrukcie krovu z hraneného reziva (KVH) sú triedy C24.
Drevené konštrukcie krovu z lepeného lamelového dreva sú triedy GL 32h.
Konštrukčná oceľ triedy S235.

Bytový dom C1 – Nová Tehelňa Senec

Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Projektant statiky: Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky: Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby: Senec, časť Nová tehelňa

 

Charakteristika objektu

Objekt má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie a predstavuje jeden dilatačný celok. Podzemné podlažie slúži na parkovacie účely, nosnú konštrukciu tvorí obvodová železobetónová stena, výťahové železobetónové jadro a zvislé stĺpy. Všetky nadzemné podlažia sú obytné. Nosná konštrukcia objektu je riešená ako železobetónový skelet s výplňovým murivom. Bytový dom má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 35,7 x 16,9 m. Strecha je plochá a nachádza sa na úrovni +14,500 m nad úrovňou priľahlého terénu.

Zo statického hľadiska bol najväčší problém 5. nadzemné podlažie, ktorého nosné obvodové a vnútorné steny ležia v stredoch rozpätí stropnej dosky nad 4. podlažím. Železobetónová strecha objektu je preto kvôli minimalizácii stáleho zaťaženia riešená s hrúbkou 160 mm (posúdenie na stále zaťaženie strechy max. 250 kg/m2). Stropná doska nesúca 5. podlažie má hrúbku 250 mm. Ostatné stropné dosky sa navrhujú s hrúbkou 220 mm s vyľahčením prvkami Cobiax Slim-Line S-120 rozmiestnenými na základe posúdenia šmykovej odolnosti dosky.

Z dôvodu výskytu veľkých mocností vrstiev navážoch sa založenie objektu navrhuje na základových roštoch s hĺbkovými základmi – pilótami s priemerom 900, resp. 600 mm.

Použité materiály

Interiérové železobetónové konštrukcie:
Betón triedy C25/30  XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 podľa STN EN 206-1

Exteriérové železobetónové konštrukcie:
Betón triedy C30/37  XC4, XF1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 podľa STN EN 206-1

Železobetón základov:
Betón triedy C30/37  XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 32 – S2 podľa STN EN 206-1

Podkladový betón:
Betón triedy C12/15  XC0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 32 – S2 podľa STN EN 206-1

Oceľ betonárska:
Oceľ triedy B500 B  podľa STN EN 10027-1 (10 505-R podľa STN 73 1201)

Obvodové nosné murivo na 5. nadzemnom podlaží: Keramické tvárnice Heluz Family 30 brúsená s pevnosťou v tlaku 10 MPa na maltu Heluz SBC pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10 MPa.

Vnútorné nosné steny na 5. nadzemnom podlaží: Vápennopieskové tvárnice KM-Beta – tvárnica SENDWIX 12DF-LD hrúbky 175mm s pevnosťou v tlaku 20 MPa murovaná na maltu pre tenké škáry s pevnosťou v tlaku 10 MPa.

Vyhliadková plošina – mestský park Veľký Krtíš

Generálny projektant:                   Ing. arch. Antonín Beran
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                 mestský park Veľký Krtíš


Charakteristika projektu

Projekt rieši návrh a posúdenie nosných prvkov oceľovej konštrukcie vyhliadkovej plošiny. Plošina má pôdorysný tvar obdĺžnika rozmerov 7,4 x 1,4 m. Od polovice dĺžky plošiny sa pôdorys lineárne rozširuje z 1,4 na 2,5 m. Hlavné nosné prvky predstavujú 2 pozdĺžne nosníky dĺžky 7,4 m. Nosníky sú uložené na začiatku plošiny do základového bloku na teréne, na konci tvoria podporu nosníkov dve šikmé oceľové rúry votknuté do betónového bloku 3 metre pod plošinou.

Zaťaženie vetrom

Zaťaženie vetrom predstavovalo z hľadiska návrhu a posúdenia založenia vyhliadkovej plošiny najnepriaznivejší zaťažovací stav.

V zmysle normy STN EN 1991-1-4, kap. 7.4, tab. 7.9 sa zábradlie plošiny uvažuje ako voľne stojaca stena so súčiniteľom plnosti f=1,0. Pre určenie vodorovných zaťažovacích účinkov na nosnú konštrukciu plošiny sa uvažuje so súčiniteľom vetra cp,net = 1,7. Zaťaženie od priečneho vetra je uvážené ako líniové v mieste kotvenia zábradlia do oceľových nosníkov. Hodnota líniového zaťaženia (výška zábradlia h=1,0 m):
fw = qp(z) . cp,net . h = 0,796 kN/m2 . 1,7 . 1,0 m = 1,35 kN/m

 Líniové zaťaženie od vetra na oceľové stojky je určené zjednodušeným spôsobom. Uvažuje sa s rovnakým efektom tlaku a sania na oceľový kruhový prierez (súčiniteľ cpe = 2,0) a zaťažovacou šírkou rovnou priemeru oceľovej stojky:
fw.st = qp(z) . 0,2 m . 2,0 = 0,32 kN/m

Založenie vyhliadkovej plošiny

Pre horný základ predstavuje najnepriaznivejšiu kombináciu zaťažovacích stavov kombinácia MSÚ-vietor. Vodorovné zaťaženie od vetra vyvoláva v uložení pozdĺžnych nosníkov plošiny dvojicu síl, ktoré vnášajú do základu krútiaci moment TEd = 100 kNm. Zvislé zaťaženie nie je rozhodujúce. Základ sa navrhuje ako vystužený železobetónový blok s dvoma krídlami vyloženými smerom do podložia (schéma na obrázku).

Dolný základ pod oceľovými stojkami sa navrhuje ako gravitačný betónový s rozmermi 1,8 x 2,3 x 2,0 m so základovou škárou v nezámrznej hĺbke. Základ prenáša do podložia stále a premenné zvislé zaťaženie z plošiny spolu s vodorovnými silami od vetra.