STODOLA Liptovský Dvor, projekt pre stavebné povolenie

Generálny projektant:                   Ing. arch. Ivo Flimmel (adbau+ s.r.o.)
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                 Jánska dolina, Liptovský Ján


Charakteristika objektu

Objekt má dve úžitkové podlažia. Spodné podlažie je využívané ako garáž, sála s posedením a múzeum. Na hornom podlaží sa nachádza 1 bytová jednotka s technickou miestnosťou (ľavá časť objektu) a posedenie, ktoré je súčasťou hlavnej sály. Objekt má pôdorysný tvar obdĺžnika s dĺžkou 26,2 m a šírkou 10,7 m. Strecha je riešená ako šikmá sedlová, so sklonom 45° a výškou hrebeňa 8,6 m nad úrovňou terénu.

Vnútorné a obvodové nosné steny objektu sa navrhujú ako drevené stĺpikové konštrukcie so stĺpikom z reziva C24 s prierezom 80/200. Stĺpiky sú v osovej vzdialenosti 625 mm. Z vnútornej a vonkajšej strany stĺpikov sa nachádza záklop z OSB dosiek hr. 22 mm.

Centrálnu časť Stodoly tvorí otvorená hlavná sála (bez vodorovne tuhej konštrukcie medzistropu). Z hľadiska statiky predstavuje takáto konštrukcia problém kvôli spoľahlivému prenosu vodorovných účinkov zaťaženia, či už od vetra alebo vodorovné sily z hambálkového krovu pôsobiace na voľnú (vodorovne nepodoprenú) väznicu.
Prenos vodorovných účinkov zaťaženia (stáleho a premenného) je riešený dvojicou drevených tiahel v úrovni stropu nad 1. nadzemným podlažím, ktoré zmenšujú rozpätie krajných väzníc a týmpádom aj ich deformácie a namáhanie. V blízkosti konštrukcie medzistropov sú väznice podopreté pomocou drevených vzpier, resp. tiahel (pozri pôdorys stropov).